ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


ENGLISH VERSION


พื้นที่สำหรับลูกค้า

          บริษัท เวล-เพสท์ คอนโทรล จำกัด ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจใช้บริการกำจัดปลวกและแมลงของบริษัทฯ หากท่านต้องการติชมหรือให้คำแนะนำใดๆ เพื่อให้เรานำไปพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น กรุณากรอกข้อมูลของท่าน และเราจะนำคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ของท่านไปปรับปรุงการบริการของบริษัทฯ ต่อไป*ชื่อ-นามสกุล:
เลขที่สัญญา:
สถานที่ทำบริการ:
*โทรศัพท์:
e-mail:
*คำแนะนำ:
แนะนำลูกค้าใหม่:


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Wel-Pest Control Co.,Ltd. Tel : 0-2530-2412, 0-2530-2415-7, 0-2934-4907